Play (00:01 - 00:13)
گوینده: گوینده رادیو
Play (سه گاه) (00:13 - 01:20)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد (‎غرنی)
Play (01:20 - 01:38)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد (‎غرنی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی (گلستان) (مثنوی)
Play (01:38 - 02:23)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد (‎غرنی)
Play (02:23 - 02:40)
گوینده: روشنك روایت از: پیرنیا، داوود
Play (شور) (02:40 - 03:27)
نوازندگان: خالدی، مهدی (‎ویولن)
Play (شور) (03:27 - 03:52)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (شور) (03:52 - 04:30)
نوازندگان: خالدی، مهدی (‎ویولن) ; عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (04:30 - 05:01)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: روشنك روایت از: پیرنیا، داوود
Play (05:01 - 05:17)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (شور) (05:17 - 08:15)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; خالدی، مهدی (‎ویولن) ; عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (08:15 - 08:43)
گوینده: روشنك روایت از: پیرنیا، داوود
Play (شور) (08:43 - 09:34)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح; خالدی، مهدی; عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (09:34 - 09:53)
گوینده: روشنك
Play (شور) (09:53 - 10:24)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; خالدی، مهدی (‎ویولن) ; عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (شور) (10:24 - 10:44)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (شور) (10:44 - 11:24)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; خالدی، مهدی (‎ویولن) ; عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (شور) (11:24 - 11:42)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (شور) (11:42 - 12:32)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; خالدی، مهدی (‎ویولن) ; عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (12:32 - 13:10)
گوینده: روشنك روایت از: پیرنیا، داوود
Play (13:10 - 13:26)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (13:26 - 13:40)
گوینده: روشنك روایت از: پیرنیا، داوود
Play (13:40 - 13:54)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (13:54 - 14:26)
گوینده: روشنك روایت از: پیرنیا، داوود
Play (14:26 - 14:51)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (دشتی) (14:51 - 15:54)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; خالدی، مهدی (‎ویولن) ; عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (دشتی) (15:54 - 16:11)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر
Play (دشتی) (16:11 - 18:17)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; خالدی، مهدی (‎ویولن)
Play (18:17 - 18:37)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (دشتی) (18:37 - 19:17)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح; خالدی، مهدی (‎ویولن)
Play (دشتی) (19:17 - 22:46)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: ز بوی زلف تو مفتونم ای گل
Play (دشتی) (22:46 - 26:12)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: باباطاهر مطلع شعر آواز: به روی دلبری گریان هستم
Play (دشتی) (26:12 - 27:57)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: باباطاهر مطلع شعر آواز: به دریای غمت دل غوطه ور بی
Play (دشتی) (27:57 - 28:05)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر
Play (دشتی) (28:05 - 29:19)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر
Play (29:19 - 29:42)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (سه گاه) (29:42 - 31:01)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (سه گاه) (31:01 - 34:57)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: دلی دارم خریدار محبت
Play (سه گاه) (34:57 - 38:26)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: مرا نه سَر نه سامان آفریدند
Play (سه گاه) (38:26 - 41:28)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: نسیمی کز بُن آن کاکل آید
Play (سه گاه) (41:28 - 44:10)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: دو زلفونت بود تار ربابم
Play (44:10 - 44:54)
گوینده: روشنك
Play (44:54 - 00:00)
گوینده: مولود کنعانی