Play (00:00 - 00:27)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:27 - 00:45)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: رودکی (غزل)
Play (بیات اصفهان) (00:45 - 01:45)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (بیات اصفهان) (01:45 - 03:16)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (بیات اصفهان) (03:16 - 05:47)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; رضا ورزنده (‎سنتور) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: رفیق اصفهانی (غزل)
Play (بیات اصفهان) (05:47 - 07:34)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; رضا ورزنده (‎سنتور) سرایندگان اشعار متن برنامه: روحی همدانی
Play (بیات اصفهان) (07:34 - 08:24)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: رفیعی
Play (بیات اصفهان) (08:24 - 09:29)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه)
Play (بیات اصفهان) (09:29 - 11:43)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (11:43 - 12:02)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: رفیق اصفهانی (دو بیتی)
Play (بیات اصفهان) (12:02 - 14:50)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (بیات اصفهان) (14:50 - 26:32)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده ترانه: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ندانمت به حقیقت که درجهان به که مانی
Play (26:32 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو