Play (00:00 - 00:52)
Announcers: Radio announcer
Play (Mahur) (00:52 - 01:53)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: Mihdi Khalidi
Play (01:53 - 02:16)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Amina Najafi (Farahani) (Ghazal)
Play (Mahur) (02:16 - 05:02)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: Mihdi Khalidi
Play (Mahur) (05:02 - 05:29)
Musicians: Orchestra-yi GulhaAnnouncers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Ahli Shirazi (Ghazal)
Play (Mahur) (05:29 - 07:01)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: Mihdi Khalidi
Play (07:01 - 07:22)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Iraj Mirza (Ghazal)
Play (Mahur) (07:22 - 07:24)
Musicians: Faridun Hafizi (Tar) ; Humayun Khurram (Violin) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak)
Play (Mahur) (07:24 - 11:08)
Musicians: Faridun Hafizi (Tar) ; Humayun Khurram (Violin) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak) Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Adib-i Nishapuri (Unknown)
Play (Mahur) (11:08 - 14:42)
Musicians: Farhang Sharif (Tar) Singer of the Avaz: ‏Iraj Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): bala buland-i ‘ishwa-gar naqshbaz-i man
Play (Mahur) (14:42 - 15:28)
Musicians: Farhang Sharif (Tar)
Play (Mahur) (15:28 - 16:09)
Musicians: Faridun Hafizi (Tar) Singer of the Avaz: ‏Iraj Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal)
Play (Mahur) (16:09 - 17:10)
Musicians: Farhang Sharif (Tar)
Play (Mahur) (17:10 - 17:51)
Musicians: Farhang Sharif (Tar) Singer of the Avaz: ‏Iraj Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal)
Play (Mahur) (17:51 - 18:41)
Musicians: Farhang Sharif (Tar)
Play (Mahur) (18:41 - 20:19)
Musicians: Farhang Sharif (Tar) Singer of the Avaz: ‏Iraj Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal)
Play (20:19 - 20:45)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Shaykh Baha’i (Baha’ al-Din ‘Amili) (Ghazal)
Play (Mahur) (20:45 - 21:45)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: Mihdi Khalidi
Play (Mahur) (21:45 - 25:33)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Tasali Shirazi Singer of the song (Tarana): Sima Bina Composer of the song: Mihdi Khalidi First line of the song (Tarana): bada bidih kih guyamat man kiyam u chi kara-am
Play (25:33 - 26:00)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Halati Turkaman (Ghazal)
Play (Mahur) (26:00 - 28:07)
Musicians: Farhang Sharif (Tar)
Play (Mahur) (28:07 - 28:31)
Musicians: Farhang Sharif (Tar) Poets whose poems are declaimed in the program: Bihjat Shirazi (Ghazal)
Play (Mahur) (28:31 - 32:24)
Musicians: Farhang Sharif (Tar) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak)
Play (Mahur) (32:24 - 36:02)
Musicians: Humayun Khurram (Violin) Singer of the Avaz: Gulpayigani Poet of poem sung (Avaz): Sa‘di (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): darakht ghunchi bar avard u bulbulan mastand
Play (Mahur) (36:02 - 36:47)
Musicians: Humayun Khurram (Violin)
Play (Mahur) (36:47 - 37:40)
Musicians: Faridun Hafizi (Tar) Singer of the Avaz: Gulpayigani Poet of poem sung (Avaz): Sa‘di (Ghazal)
Play (Mahur) (37:40 - 38:26)
Musicians: Faridun Hafizi (Tar)
Play (Mahur) (38:26 - 40:44)
Musicians: Faridun Hafizi (Tar) Singer of the Avaz: Gulpayigani Poet of poem sung (Avaz): Sa‘di (Ghazal)
Play (Mahur) (40:44 - 41:23)
Musicians: Humayun Khurram (Violin) Singer of the Avaz: Gulpayigani Poet of poem sung (Avaz): Sa‘di (Ghazal)
Play (Mahur) (41:23 - 42:11)
Musicians: Humayun Khurram (Violin)
Play (Mahur) (42:11 - 43:18)
Musicians: Humayun Khurram (Violin) Singer of the Avaz: Gulpayigani Poet of poem sung (Avaz): Sa‘di (Ghazal)
Play (43:18 - 43:41)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Amina Najafi (Farahani) (Ghazal)
Play (Mahur) (43:41 - 48:22)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Tasali Shirazi Singer of the song (Tarana): Sima Bina Composer of the song: Mihdi Khalidi First line of the song (Tarana): bada bidih kih guyamat man kiyam u chi kara-am
Play (48:22 - 48:45)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Anon.
Play (48:45 - 49:11)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Anon.
Play (Mahur) (49:11 - 52:15)
Musicians: Orchestra-yi Gulha
Play (52:15 - 00:00)
Announcers: Radio announcer