Play (00:00 - 00:42)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:42 - 01:19)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: قاآنی شیروازی (غزل)
Play (اصفهان) (01:19 - 01:33)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: همایون خرم گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: قاآنی شیروازی (غزل)
Play (اصفهان) (01:33 - 02:01)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: همایون خرم
Play (اصفهان) (02:01 - 05:58)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: یگانه، بهادر خواننده ترانه: رؤیا آهنگساز: همایون خرم تنظیم آهنگ: همایون خرم مطلع شعر ترانه: من چراغ بی فروغم
Play (05:58 - 06:12)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ملک‌ الشعراء بهار
Play (اصفهان) (06:12 - 06:38)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; نجاحی، مجید (‎سنتور) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ملک‌ الشعراء بهار (غزل)
Play (اصفهان) (06:38 - 07:51)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (07:51 - 08:16)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: صدارت، علی (غزل)
Play (همایون) (08:16 - 08:39)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; نجاحی، مجید (‎سنتور) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: صدارت، علی (غزل)
Play (اصفهان) (08:39 - 09:24)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (شوشتری) (09:24 - 09:52)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (شوشتری) (09:52 - 10:11)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (شوشتری) (10:11 - 10:56)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (شوشتری) (10:56 - 11:43)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (شوشتری) (11:43 - 13:26)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (شوشتری) (13:26 - 16:18)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: خفتن عاشق یکیست بر سرِ دیبا و خار
Play (شوشتری) (16:18 - 17:10)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (شوشتری) (17:10 - 23:39)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (23:39 - 24:44)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: داوری شیرازی (غزل)
Play (شوشتری) (24:44 - 28:44)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: یگانه، بهادر خواننده ترانه: رؤیا آهنگساز: همایون خرم تنظیم آهنگ: همایون خرم مطلع شعر ترانه: من چراغ بی فروغم
Play (28:44 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو