Play (00:00 - 00:22)
گوینده: گوینده رادیو روایت از: پیرنیا، داوود
Play (سه گاه) (00:22 - 00:55)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد (‎غرنی)
Play (00:55 - 01:00)
گوینده: روشنك
Play (سه گاه) (01:00 - 01:29)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد (‎غرنی)
Play (سه گاه) (01:29 - 01:48)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد (‎غرنی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی (گلستان) (مثنوی)
Play (سه گاه) (01:48 - 02:03)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد
Play (سه گاه) (02:03 - 04:34)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد (‎غرنی) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (04:34 - 04:35)
سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (04:35 - 04:48)
سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (نامعلوم) (04:48 - 05:06)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (نامعلوم) (05:06 - 09:29)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (نامعلوم) (09:29 - 10:10)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (نامعلوم) (10:10 - 11:45)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (نامعلوم) (11:45 - 12:10)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (نامعلوم) (12:10 - 13:04)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (نامعلوم) (13:04 - 13:20)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (نامعلوم) (13:20 - 14:00)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (نامعلوم) (14:00 - 14:45)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (14:45 - 15:43)
روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (نامعلوم) (15:43 - 15:56)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل) روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (15:56 - 16:21)
روایت از: دشتی، محمدعلی
Play (شور) (16:21 - 18:37)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (شور) (18:37 - 22:49)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: مرضیه سراینده شعر آواز: مولوی (غزل) مطلع شعر آواز: گویند رفیقانم از عشق بپرهیزم
Play (22:49 - 23:30)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (شور) (23:30 - 26:11)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: مرضیه سراینده شعر آواز: مولوی (غزل)
Play (شور) (26:11 - 26:21)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (شور) (26:21 - 29:37)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (شور) (29:37 - 29:58)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: پیمان، اسدالله ; روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (دشتی) (29:58 - 32:46)
نوازندگان: حسین یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: عبدالعلی وزیری سراینده شعر آواز: مولوی (غزل) مطلع شعر آواز: وقت آن شد كه به زنجیر تو دیوانه شوی
Play (دشتی) (32:46 - 33:19)
نوازندگان: حسین یاحقی (‎ویولن)
Play (دشتی) (33:19 - 34:49)
نوازندگان: حسین یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: عبدالعلی وزیری سراینده شعر آواز: مولوی (غزل) مطلع شعر آواز: وقت آن شد كه به زنجیر تو دیوانه شوی
Play (دشتی) (34:49 - 35:27)
نوازندگان: حسین یاحقی (‎ویولن)
Play (دشتی) (35:27 - 36:02)
نوازندگان: حسین یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: عبدالعلی وزیری سراینده شعر آواز: مولوی (غزل) مطلع شعر آواز: وقت آن شد كه به زنجیر تو دیوانه شوی
Play (دشتی) (36:02 - 37:07)
نوازندگان: حسین یاحقی (‎ویولن)
Play (دشتی) (37:07 - 37:57)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (دشتی) (37:57 - 40:14)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) خواننده آواز: عبدالعلی وزیری سراینده شعر آواز: مولوی (غزل) مطلع شعر آواز: وقت آن شد كه به زنجیر تو دیوانه شوی
Play (دشتی) (40:14 - 41:22)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (دشتی) (41:22 - 45:15)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: عبدالعلی وزیری سراینده شعر آواز: مولوی (غزل) مطلع شعر آواز: وقت آن شد كه به زنجیر تو دیوانه شوی
Play (45:15 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو