Play (00:00 - 00:57)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:57 - 01:19)
آهنگساز: مرتضی محجوبی گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (بیات زند) (01:19 - 02:33)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: مرتضی محجوبی
Play (02:33 - 02:53)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (بیات زند) (02:53 - 05:01)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: مرتضی محجوبی
Play (05:01 - 05:19)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: همام تبریزی (غزل)
Play (بیات زند) (05:19 - 06:38)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: مرتضی محجوبی
Play (06:38 - 07:02)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: خواجوی کرمانی (غزل)
Play (بیات زند) (07:02 - 09:18)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (بیات زند) (09:18 - 10:06)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: فرصت ‌شیرازی مطلع شعر آواز: طالب یاری اگر باش گرفتار عشق
Play (بیات زند) (10:06 - 10:51)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (بیات زند) (10:51 - 12:14)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: فرصت ‌شیرازی مطلع شعر آواز: طالب یاری اگر باش گرفتار عشق
Play (بیات زند) (12:14 - 12:53)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (بیات زند) (12:53 - 13:45)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: فرصت ‌شیرازی مطلع شعر آواز: طالب یاری اگر باش گرفتار عشق
Play (بیات زند) (13:45 - 14:20)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (بیات زند) (14:20 - 16:50)
نوازندگان: عبادی، احمد خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: فرصت ‌شیرازی مطلع شعر آواز: طالب یاری اگر باش گرفتار عشق
Play (بیات زند) (16:50 - 17:28)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (بیات زند) (17:28 - 18:20)
خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: فرصت ‌شیرازی مطلع شعر آواز: طالب یاری اگر باش گرفتار عشق
Play (بیات زند) (18:20 - 19:32)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (19:32 - 20:06)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: عبید زاکانی (غزل)
Play (بیات زند) (20:06 - 23:47)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (بیات زند) (23:47 - 24:48)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سلمان ساوجی مطلع شعر آواز: به درد دل گرفتارم دوای دل نمی دانم
Play (بیات زند) (24:48 - 26:04)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (26:04 - 27:05)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سلمان ساوجی مطلع شعر آواز: به درد دل گرفتارم دوای دل نمی دانم
Play (بیات زند) (27:05 - 27:52)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (27:52 - 28:36)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سلمان ساوجی مطلع شعر آواز: به درد دل گرفتارم دوای دل نمی دانم
Play (بیات زند) (28:36 - 29:05)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (29:05 - 29:41)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سلمان ساوجی مطلع شعر آواز: به درد دل گرفتارم دوای دل نمی دانم
Play (بیات زند) (29:41 - 30:21)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (30:21 - 30:48)
خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سلمان ساوجی مطلع شعر آواز: به درد دل گرفتارم دوای دل نمی دانم
Play (بیات زند) (30:48 - 31:22)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (31:22 - 32:00)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سلمان ساوجی مطلع شعر آواز: به درد دل گرفتارم دوای دل نمی دانم
Play (بیات زند) (32:00 - 32:30)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (32:30 - 32:52)
خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سلمان ساوجی مطلع شعر آواز: به درد دل گرفتارم دوای دل نمی دانم
Play (بیات زند) (32:52 - 33:24)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (33:24 - 34:26)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سلمان ساوجی مطلع شعر آواز: به درد دل گرفتارم دوای دل نمی دانم
Play (بیات زند) (34:26 - 34:57)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (34:57 - 35:25)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (بیات زند) (35:25 - 36:34)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (36:34 - 36:51)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (بیات زند) (36:51 - 38:53)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; ناهید، حسن (‎نی) ; رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (بیات زند) (38:53 - 39:16)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; ناهید، حسن (‎نی) ; رضا ورزنده (‎سنتور) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (بیات زند) (39:16 - 42:50)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; ناهید، حسن (‎نی) ; رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (بیات زند) (42:50 - 43:13)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: عطار (غزل)
Play (بیات زند) (43:13 - 44:35)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (بیات زند) (44:35 - 47:40)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: مولوی مطلع شعر آواز: گفت معشوقی به عاشق کای فتی
Play (بیات زند) (47:40 - 48:16)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار)
Play (بیات زند) (48:16 - 49:05)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: مولوی مطلع شعر آواز: گفت معشوقی به عاشق کای فتی
Play (بیات زند) (49:05 - 49:44)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار)
Play (بیات زند) (49:44 - 51:16)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: مولوی مطلع شعر آواز: گفت معشوقی به عاشق کای فتی
Play (بیات زند) (51:16 - 52:22)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار)
Play (52:22 - 52:48)
گوینده: فیروزه امیرمعز سراینده شعر آواز: عطار (غزل)
Play (بیات زند) (52:48 - 53:57)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (53:57 - 54:16)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: شفایی اصفهانی (غزل)
Play (بیات زند) (54:16 - 56:18)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (56:18 - 56:36)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: شفایی اصفهانی (غزل)
Play (بیات زند) (56:36 - 00:00)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها