گلهای رنگارنگ ۳ مخصوص

گوینده رادیو - (زندگی نامه)
ناشناخته - (زندگی نامه)
آذرپژوهش - (زندگی نامه)
ارکستر گل‌ها - (زندگی نامه)
ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفی - (زندگی نامه)
الهه - (زندگی نامه)
ایراندخت پرتوی - (زندگی نامه)
بانو فرح - (زندگی نامه)
بنان، غلامحسین - (زندگی نامه)
پروین - (زندگی نامه)
پوران - (زندگی نامه)
پیرنیا، داوود - (زندگی نامه)
علی تجویدی - (زندگی نامه)
حافظ شیرازی - (زندگی نامه)
فریدون حافظی - (زندگی نامه)
حبیب خراسانی - (زندگی نامه)
ذبیحی، سیّدجواد - (زندگی نامه)
رهی معیری - (زندگی نامه)
روحبخش، عزت - (زندگی نامه)
روشنك - (زندگی نامه)
سعدی شیرازی - (زندگی نامه)
سیما بینا - (زندگی نامه)
شهریار تبریزی - (زندگی نامه)
عبدالوهاب شهیدی - (زندگی نامه)
شیخ بهایی - (زندگی نامه)
شیدا - (زندگی نامه)
صائب تبریزی - (زندگی نامه)
عبادی، احمد - (زندگی نامه)
عطار - (زندگی نامه)
قوامی (فاخته‌ای)، حسین - (زندگی نامه)
گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر - (زندگی نامه)
مرتضی محجوبی - (زندگی نامه)
محلی - (زندگی نامه)
مرضیه - (زندگی نامه)
جواد معروفی - (زندگی نامه)
معینی کرمانشاهی - (زندگی نامه)
منسوب به مولانا - (زندگی نامه)
منیر طه - (زندگی نامه)
نشاط اصفهانی - (زندگی نامه)
نواب صفا - (زندگی نامه)
رضا ورزنده - (زندگی نامه)
عبدالعلی وزیری - (زندگی نامه)

متن برنامه

برای دیدن نت موسیقی باید عضو شوید. عضویت رایگان

برگشت به جستجو

Play (00:01 - 00:06)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:06 - 00:29)
گوینده: آذرپژوهش روایت از: پیرنیا، داوود
Play (00:29 - 02:06)
گوینده: گوینده رادیو روایت از: پیرنیا، داوود
Play (02:06 - 04:02)
گوینده: روشنك روایت از: پیرنیا، داوود
Play (04:02 - 04:22)
گوینده: گوینده رادیو سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی
Play (بیات ترک) (04:22 - 04:57)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (بیات ترک) (04:57 - 08:03)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: عبدالعلی وزیری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: سلامی چو بوی خوش آشنایی
Play (بیات ترک) (08:03 - 08:28)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: نشاط اصفهانی (غزل)
Play (دشتی) (08:28 - 09:00)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: بانو فرح سراینده شعر آواز: نشاط اصفهانی (غزل)
Play (دشتی) (09:00 - 09:35)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (09:35 - 09:43)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: رهی معیری
Play (دشتی) (09:43 - 10:18)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: رهی معیری خواننده ترانه: بنان، غلامحسین آهنگساز: مرتضی محجوبی مطلع شعر ترانه: چنانم بانگ نی آتش به جان زد (بانگ نی) (نوای نی)
Play (دشتی) (10:18 - 10:52)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (نامعلوم) (10:52 - 11:10)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: صائب تبریزی (غزل)
Play (شور) (11:10 - 11:54)
نوازندگان: عبدالعلی وزیری (‎تار)
Play (شور) (11:54 - 13:10)
نوازندگان: عبدالعلی وزیری (‎تار) خواننده آواز: روحبخش، عزت سراینده شعر آواز: ناشناخته (نامعلوم)
Play (شور) (13:10 - 13:40)
نوازندگان: عبدالعلی وزیری (‎تار)
Play (شور) (13:40 - 14:47)
نوازندگان: ناشناختهخواننده آواز: روحبخش، عزت سراینده شعر آواز: ناشناخته (نامعلوم)
Play (14:47 - 15:14)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به مولانا (غزل)
Play (افشاری) (15:14 - 17:00)
خواننده آواز: ذبیحی، سیّدجواد سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل) مطلع شعر آواز: ای سالکان ای سالکان من سالکِ پویاستم
Play (همایون) (17:00 - 17:16)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (همایون) (17:16 - 17:47)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (17:47 - 21:26)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: منیر طه خواننده ترانه: مرضیه آهنگساز: مرتضی محجوبی مطلع شعر ترانه: شیرین بر و شیرین لب و شیرین دهنم (شیرین بر)
Play (21:26 - 21:44)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (سه گاه) (21:44 - 22:02)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (22:02 - 24:25)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: ناشناخته خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین مطلع شعر آواز: گویی بهار آید چو یار آید بهارم تویی تو
Play (24:25 - 24:45)
گوینده: ایراندخت پرتوی سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (ابوعطا) (24:45 - 28:28)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: نواب صفا خواننده ترانه: الهه آهنگساز: علی تجویدی مطلع شعر ترانه: نه دلداری دارم نه غمخواری دارم (حسرت نصیب)
Play (نامعلوم) (28:28 - 28:52)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (28:52 - 31:51)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: خیز و غنیمت شمار جنبش باد بهار
Play (ماهور) (31:51 - 32:23)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (32:23 - 32:38)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حبیب خراسانی (غزل)
Play (ماهور) (32:38 - 33:32)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیترانه سرا: رهی معیری خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی آهنگساز: شیدا ; جواد معروفی تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم
Play (نامعلوم) (33:32 - 34:17)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (34:17 - 34:36)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (34:36 - 35:49)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: محلی خواننده ترانه: سیما بینا مطلع شعر ترانه: در خونت بیایم در زنم من
Play (35:49 - 36:10)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (36:10 - 36:49)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (36:49 - 38:04)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: پروین آهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: دانمت تا آستین چرا پیش جمال می بری
Play (38:04 - 38:19)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: شهریار تبریزی (غزل)
Play (سه گاه) (38:19 - 40:52)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: معینی کرمانشاهی خواننده ترانه: پوران آهنگساز: فریدون حافظی مطلع شعر ترانه: همین امشب به یاد رخ محبوبم در میخانه میکوبم
Play (40:52 - 41:26)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: شیخ بهایی (غزل)
Play (نوا) (41:26 - 50:29)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (نوا) (50:29 - 52:19)
خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: عطار (مثنوی) مطلع شعر آواز: من بسوزم امشب از سودای عشق
Play (سه گاه) (52:19 - 55:00)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیآهنگساز: جواد معروفی
Play (نوا) (55:00 - 55:28)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیترانه سرا: معینی کرمانشاهی خواننده ترانه: الهه آهنگساز: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: باز آمد ، باز آمد گل من به چمن باز امد (باز آمد)
Play (نوا) (55:28 - 55:59)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (نوا) (55:59 - 56:45)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: ناشناخته خواننده ترانه: الهه مطلع شعر ترانه: باز آمد ، باز آمد گل من به چمن باز امد (باز آمد)
Play (نامعلوم) (56:45 - 56:55)
گوینده: ناشناخته
Play (56:55 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو